ONOFF

, ,

Vị trí: L2 - 09 -23, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

IBASIC

Vị trí: L2 - 09 - 10, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

ĐỒ LÓT DARLIN

Vị trí: L2-09-12, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

JOSSI

Vị trí: L2 - 09 -13, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Sabina

Vị trí: L2 - 09 - 9, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website: