POP

,

Vị trí: L2-09-8 - Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

SƠN KIM MODE

,

Vị trí: L2 - 09, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

BOO

, ,

Vị trí: Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

BAA

, ,

Vị trí: L2 - 22, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

G2000

,

Vị trí: L1 - 10 , Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

ONWAYS

, ,

Vị trí: L1 , Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

AN PHƯỚC

Vị trí: L1 - 26, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

LABELLA

Vị trí: L2-05, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

NINOMAX

Vị trí: L1-09-5, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

AMPRIN

,

Vị trí: L2 - 17, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

PIEREE CARDIN

Vị trí: L1 - 05, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

FITFLOP

, , ,

Vị trí: L1 - 24, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

RABITY

,

Vị trí: L2-18, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

NOIR

Vị trí: L1 - 09, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

CANIFA

Vị trí: L1 - 16, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

SLINE

Vị trí: L2 - 09 - 14, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

ONOFF

, ,

Vị trí: L2 - 09 -23, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

VITIMEX

Vị trí: L2 - 09 - 25, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

GUMAC

Vị trí: L2-09-7, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Việt Tiến

Vị trí: L1 - 15, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

G2000

Vị trí: L1 - 10, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

COUPLE TX

Vị trí: L2-08-5, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

BLOOK

Vị trí: L2 - 03A, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

ALDO

Vị trí: L1-11, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

VINCY

,

Vị trí: L2 - 05A, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

JUNO

Vị trí: L2 - 09 - 4, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

LEVI’S

, ,

Vị trí: L1-25, Tầng 1 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Belluni

Vị trí: L2-09-19, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

Papka

Vị trí: L2 - 09 - 21 & 22, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng.
Điện thoại:
Website:

NAMU

Vị trí: L2- 09 - 6, Tầng 2 Sense City Phạm Văn Đồng
Điện thoại:
Website: