the foodcourt-01

QUY ĐỊNH THẺ FOODCARD

Ÿ • Thẻ Foodcourt được phát hành và bán tại quầy Thông tin ở lầu 2 của TTTM Sense City

Ÿ • Giá trị tối thiểu nạp vào thẻ là 20,000 đồng.

Ÿ • Thẻ chỉ có giá trị sử dụng tại khu Foodcourt Sense City

Ÿ • Thẻ chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua thẻ.

Ÿ • Quý khách vui lòng đến quầy phát hành thẻ để nhận lại phần tiền chưa sử dụng.

Ÿ • TTTM Sense City không chịu trách nhiệm trong trường hợp hư/mất thẻ Foodcard.

 

Mi thc mc xin vui lòng liên h quy DVKH: 02753.833.999.